PYTHON MaxDB

(3)
Python replacement for PHP's MaxDB [ edit ]Do you know a Python replacement for PHP's MaxDB ? Write it!

PHP MaxDB

PHP original manual for MaxDB [ show | php.net ]

MaxDB