PYTHON MySQL Improved Extension

(3)
Python replacement for PHP's MySQL Improved Extension [ edit ]Do you know a Python replacement for PHP's MySQL Improved Extension ? Write it!

PHP MySQL Improved Extension

PHP original manual for MySQL Improved Extension [ show | php.net ]

MySQL Improved Extension